(1)
รัตนอุทัยกูล ว.; ลดาชาติ ล. . ทักษะการคิดอภิปัญญาในการแก้โจทย์ปัญหาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่มชาติพันธุ์. CMU. J. Ed. 2022, 6, 72-86.