(1)
ไชยวงค์ แ.; ศุภพิทยาภรณ์ เ. การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชาติพันธุ์ ผ่านการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ในกิจกรรมของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์. JIIE 2022, 6, 105-118.