(1)
รอดวงษ์ เ.; ทานาค เ. .; โชติกประคัลภ์ ส. .; สาภักดี อดัมส์ เ. . การบูรณาการสะเต็มศึกษาที่เน้นการออกแบบเชิงวิศวกรรม เรื่องวงจรไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงออกแบบของนักเรียนระดับประถมศึกษา. JIIE 2022, 6, 44-58.