(1)
รางแดง ม.; บุตรกตัญญู อ. .; สมาหิโต ช. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการสาระวิทยาศาสตร์กายภาพ โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมที่มีต่อทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย. JIIE 2022, 6, 131-145.