(1)
ศราธพันธุ์ น.; เลิศพงศ์รุจิกร ณ.; เลิศอมรพงษ์ ช. นวัตกรรมแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์: การศึกษาการรับรู้และการสะท้อนคิดของผู้ใช้. JIIE 2023, 7, 74-87.