(1)
ประสพลาภ ธ. .; เลิศเดชาภัทร ก. . แนวทางการออกแบบกิจกรรมสะเต็มและแนวคิดบูรณาการสะเต็มศึกษาของครูประจำการ เมื่อเข้าร่วมประสบการณ์เชิงรุก. JIIE 2023, 7, 103-117.