(1)
บุญอาษา เ.; จันทร์เพ็ง พ. .; สอนศิลป์พงศ์ ศ. ผลการใช้เทคนิคการวินิจฉัยระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนผ่านการเรียนรู้ของเครื่อง. JIIE 2023, 7, 61-74.