(1)
อินทรธวัช ว.; สมาหิโต ช. .; บุตรกตัญญู อ. . ผลการจัดประสบการณ์ดนตรีตามแนวคิดของคาร์ล ออร์ฟ ที่มีต่อความเข้าใจแบบรูปและความสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัย. JIIE 2023, 7, 97-103.