อุดมเศรษฐ์ ก.; ศรีวีระสกุล ส. .; ฐิติจำเริญพร เ.; พรหมชนะ ด.; ตั้งธีระบัณฑิตกุล น. รูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการทำงานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่. Journal of Inclusive and Innovative Education, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 17–33, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/166316. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.