แสงพันธ์ เ.; กันไชยศักดิ์ พ. จากโลกกายภาพสู่โลกสัญลักษณ์ : กระบวนการเรียนรู้เรื่องการบวกของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในชั้นเรียนที่สอนด้วยวิธีการแบบเปิด. Journal of Inclusive and Innovative Education, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 53–67, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/166360. Acesso em: 21 ก.พ. 2024.