ตาเมือง ส.; วุฒิเสลา ก. .; สุภาษร ศ. การพัฒนาความเข้าใจมโนมติของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ด้วยการทดลองแบบสืบเสาะ. Journal of Inclusive and Innovative Education, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 1–15, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/166686. Acesso em: 26 ก.พ. 2024.