ลดาชาติ ล.; ลดาชาติ ล. . การวิเคราะห์ความผันแปรในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1: กรณีศึกษาในหัวข้อเรื่องความรู้สึกเชิงจำนวน. Journal of Inclusive and Innovative Education, [S. l.], v. 1, n. 3, p. 15–27, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/167013. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.