คเชนทร์พนาไพร ส.; แสงมุกดา ส. .; กางเพ็ง ส. ตัวบ่งชี้จรรยาบรรณวิชาชีพครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกรุงเทพมหานคร. Journal of Inclusive and Innovative Education, [S. l.], v. 1, n. 3, p. 28–40, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/167022. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.