เมืองแก้ว ส.; อภิรัตน์วรเดช ก. การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book รายวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน(ภาษาจีน) สำหรับนิสิตชั้นปีที่1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. Journal of Inclusive and Innovative Education, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 18–32, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/167043. Acesso em: 2 มี.ค. 2024.