ขันไชย ค. การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารกิจกรรมแนะแนวของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39. Journal of Inclusive and Innovative Education, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 1–22, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/167058. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.