วงค์ตาคำ ศ. การพัฒนาความมั่นใจในการนำเสนองานของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยใช้วิธีการสอนแบบให้รางวัลในการเสริมแรงทางบวก. Journal of Inclusive and Innovative Education, [S. l.], v. 3, n. 1, p. 42–55, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/186730. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.