อำนวยรัตน์ โ. แนวทางพัฒนาบทบาทผู้บริหารในการบูรณาการศาสตร์พระราชาด้านหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ. Journal of Inclusive and Innovative Education, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 75–87, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/239871. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.