เขียนงาม น. การศึกษาระดับความเครียดและวิธีเผชิญความเครียดของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงใหม่. Journal of Inclusive and Innovative Education, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 71–85, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/240016. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.