กาญจนเรืองรัตน์ ณ. .; พร้อมสุขกุล พ. .; สุริยนเปล่งแสง ช. การหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาดนตรีตามแนวคิดของดาลโครซ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวรมงคล. Journal of Inclusive and Innovative Education, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 86–97, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/240078. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.