พีระธรณิศร์ ช. ความท้าทายการจัดการศึกษาในยุค Disruptive Change ของผู้บริหารสถานศึกษา. ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 126–139, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/240199. Acesso em: 3 ก.ค. 2022.