ดวงศรี เ. การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของประชาชนตามร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับใหม่. Journal of Inclusive and Innovative Education, [S. l.], v. 4, n. 3, p. 67–81, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/240554. Acesso em: 22 ก.พ. 2024.