มาตผุย ล.; เชาวน์ชัย ส. . แนวทางการส่งเสริมความสุขในการทำงานของครูสำหรับผู้บริหาร ศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพศูนย์การศึกษาพิเศษกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 1–14, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/240675. Acesso em: 28 พ.ค. 2022.