ปิตุภูมินาค ค. . สภาพการจัดการศึกษาดนตรีระดับอุดมศึกษาในภาคเหนือของประเทศไทย. Journal of Inclusive and Innovative Education, [S. l.], v. 4, n. 3, p. 106–119, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/241173. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.