เหล่ากาวี ธ.; จันทร์ศิลา ว. ภาวะผู้นำตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดนไทย-เมียนมาด้านจังหวัดตาก . Journal of Inclusive and Innovative Education, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 117–129, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/241255. Acesso em: 29 ก.พ. 2024.