คุ้มรักษา บ. การจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุกในการเรียนวิทยาศาสตร์. Journal of Inclusive and Innovative Education, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 58–74, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/241781. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.