จามรี พ.; ลดาชาติ ล. ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. Journal of Inclusive and Innovative Education, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 28–43, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/242054. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.