อ่อนนาง ค. ผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการจัดการเรียนรู้ และเจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาวิชาชีพครู. ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 15–24, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/242442. Acesso em: 17 พ.ค. 2022.