ดวงศรี เ.; ฮยอนจู อ. เคมู้ก : แพลตฟอร์มการเรียนรู้ตลอดชีวิตในยุคดิจิทัลของเกาหลีใต้. ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 40–53, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/242722. Acesso em: 25 พ.ค. 2022.