ติงสะ ส.; สุวรรณจินดา ด. .; วิศวธีรานนท์ ส. ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน เรื่อง การย่อยอาหารและ การสลายสารอาหารระดับเซลล์ที่มีต่อแนวคิดทางวิทยาศาสตร์และกรอบความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว. Journal of Inclusive and Innovative Education, [S. l.], v. 5, n. 3, p. 41–54, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/242772. Acesso em: 25 ก.พ. 2024.