จำรัส ส.; คำเขียว ณ.; สุยะมูล พ. . การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อประดิษฐ์เครื่องวัดค่า pH แบบดิจิทัล. ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 79–91, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/244081. Acesso em: 27 พ.ค. 2022.