เกษจุฬาศรีโรจน์ ร. .; สายฟ้า ย. การศึกษากระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมสำหรับเด็กในช่วงรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาจากชั้นเรียนอนุบาลสู่ชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 1. ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 68–78, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/244179. Acesso em: 7 ธ.ค. 2022.