ศิลารักษ์ พ.; เชาวน์ชัย ส. ความต้องการจำเป็นและแนวทางการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาความสามารถ ด้านการอ่านการเขียนของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3. ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [S. l.], v. 5, n. 3, p. 95–109, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/244295. Acesso em: 2 ก.ค. 2022.