ไชยยะ ช.; จำรัส ส. การใช้ชุดการเรียนรู้ที่อิงการสืบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนามโนมติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เกี่ยวกับพันธะเคมี . Journal of Inclusive and Innovative Education, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 104–118, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/244553. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.