นาสี พ. แนวคิดเรื่องเสียงและการเปล่งเสียงเพื่อเสริมพลังอำนาจผู้เรียน. ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 92–103, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/244640. Acesso em: 17 พ.ค. 2022.