วงศ์เลิศอารักษ์ ส.; วันทอง เ.; กลั่นบุศย์ แ. การพัฒนาความเข้าใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 3 ของนิวตัน โดยการใช้การจัดการเรียนรู้ แบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย . ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [S. l.], v. 5, n. 3, p. 26–40, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/244777. Acesso em: 29 มิ.ย. 2022.