มิ่งสุข น.; กลั่นบุศย์ แ. การศึกษาความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อแรงพยุงในของเหลว ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 . ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 119–132, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/244780. Acesso em: 28 พ.ค. 2022.