มิ่งสุข น.; กลั่นบุศย์ แ. การศึกษาความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อแรงพยุงในของเหลว ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 . Journal of Inclusive and Innovative Education, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 119–132, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/244780. Acesso em: 26 ก.พ. 2024.