วิเศษรัตน์ ก.; กลั่นบุศย์ แ. สำรวจความเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดกระแสไฟฟ้าไหลวน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [S. l.], v. 5, n. 3, p. 55–69, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/244784. Acesso em: 29 มิ.ย. 2022.