รัตนฉายา เ.; พัฒนบุญมี น.; กลั่นบุศย์ แ.; เอมะรัตต์ น. ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย ร่วมกับชุดการเรียนรู้ เรื่อง แรงกระทำต่อลวดตัวนำในสนามแม่เหล็กกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. Journal of Inclusive and Innovative Education, [S. l.], v. 5, n. 3, p. 110–124, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/244900. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.