กิตติพงศ์ธนกิจ จ.; พัฒนบุญมี น.; กลั่นบุศย์ แ. .; เอมะรัตต์ น. มโนมติที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการเหนี่ยวนำไฟฟ้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. Journal of Inclusive and Innovative Education, [S. l.], v. 5, n. 3, p. 125–137, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/244921. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.