แสงรุ่ง พ.; ขุนชุ่ม ธ.; สีสมบา ส.; ปุ่มสันเทียะ อ. การพัฒนาเกมแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การบวกและการลบสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2. Journal of Inclusive and Innovative Education, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 44–57, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/245776. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.