นันตา ธ.; จำรัส ส. การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายด้วยการเรียนรู้แบบบริการสังคมร่วมกับการทดลอง. Journal of Inclusive and Innovative Education, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 1–15, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/246144. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.