รัตนอุทัยกูล ว.; ลดาชาติ ล. . ทักษะการคิดอภิปัญญาในการแก้โจทย์ปัญหาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่มชาติพันธุ์. ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 72–86, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/246674. Acesso em: 29 มิ.ย. 2022.