ไชยวงค์ แ.; ศุภพิทยาภรณ์ เ. การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชาติพันธุ์ ผ่านการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ในกิจกรรมของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์. Journal of Inclusive and Innovative Education, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 105–118, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/246763. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.