เหยียดกระโทก น.; จันทราษี ร. ผลของเพศที่มีต่อการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนรู้ผ่านการสืบเสาะที่ขับเคลื่อนด้วยกลวิธีการโต้แย้ง เรื่อง สารละลายอิเล็กโทรไลต์. Journal of Inclusive and Innovative Education, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 46–60, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/247884. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.