แสงพันธ์ เ. .; เขียวคำ เ. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อเกี่ยวกับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และ แนวคิดเกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตร์ของนักศึกษาครูคณิตศาสตร์. Journal of Inclusive and Innovative Education, [S. l.], v. 6, n. 3, p. 59–71, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/249383. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.