รอดวงษ์ เ.; ทานาค เ. .; โชติกประคัลภ์ ส. .; สาภักดี อดัมส์ เ. . การบูรณาการสะเต็มศึกษาที่เน้นการออกแบบเชิงวิศวกรรม เรื่องวงจรไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงออกแบบของนักเรียนระดับประถมศึกษา. Journal of Inclusive and Innovative Education, [S. l.], v. 6, n. 3, p. 44–58, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/254163. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.