รางแดง ม.; บุตรกตัญญู อ. .; สมาหิโต ช. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการสาระวิทยาศาสตร์กายภาพ โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมที่มีต่อทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย. Journal of Inclusive and Innovative Education, [S. l.], v. 6, n. 3, p. 131–145, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/258576. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.