ศราธพันธุ์ น.; เลิศพงศ์รุจิกร ณ.; เลิศอมรพงษ์ ช. นวัตกรรมแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์: การศึกษาการรับรู้และการสะท้อนคิดของผู้ใช้. Journal of Inclusive and Innovative Education, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 74–87, 2023. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/262303. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.