ประสพลาภ ธ. .; เลิศเดชาภัทร ก. . แนวทางการออกแบบกิจกรรมสะเต็มและแนวคิดบูรณาการสะเต็มศึกษาของครูประจำการ เมื่อเข้าร่วมประสบการณ์เชิงรุก. Journal of Inclusive and Innovative Education, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 103–117, 2023. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/263033. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.