บุญอาษา เ.; จันทร์เพ็ง พ. .; สอนศิลป์พงศ์ ศ. ผลการใช้เทคนิคการวินิจฉัยระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนผ่านการเรียนรู้ของเครื่อง. Journal of Inclusive and Innovative Education, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 61–74, 2023. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/263805. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.